Commit 98b29345 authored by Henrik Askjer's avatar Henrik Askjer
Browse files

remove indent

parent 4b10ac94
......@@ -17,7 +17,7 @@
<v-card rounded="0" class="info-card">
{{{"nn": "Ønskjer du å sitere denne artikkelen i Nynorskordboka, rår vi deg til å gje opp når artikkelen vart henta (lesen), t.d. slik:",
"bm": "Ønsker du å sitere denne artikkelen i Bokmålsordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble hentet (lest), f.eks. slik:"}[this.article.dictionary]}}<br/>
"bm": "Ønsker du å sitere denne artikkelen i Bokmålsordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble hentet (lest), f.eks. slik:"}[this.article.dictionary]}}<br/>
<div id = "citation" v-html="this.create_citation()"/>
<v-btn depressed x-small class="toolbar-button" rounded tabindex="0" @click="copy_citation"><br>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment