Commit 8d86bf27 authored by Henrik Askjer's avatar Henrik Askjer
Browse files

modify citation button

parent 90f04d1e
......@@ -18,7 +18,7 @@
{{{"nob": "Ønskjer du å sitere denne artikkelen i Nynorskordboka, rår vi deg til å gje opp når artikkelen vart henta (lesen), t.d. slik:",
"bob": "Ønsker du å sitere denne artikkelen i Bokmålsordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble hentet (lest), f.eks. slik:"}[this.article.dictionary]}}<br/>
<span id = "citation" class = "highlighted" v-html="this.create_citation()"/>
<v-btn fixed depressed x-small class="toolbar-button" rounded tabindex="0" @click="copy_citation">
<v-btn fixed depressed x-small class="toolbar-button" rounded tabindex="0" @click="copy_citation"><br>
<v-icon x-small icon>content_copy</v-icon> Kopier
</v-btn>
</v-card>
......@@ -65,8 +65,8 @@ export default {
let mm = (date.getMonth() < 10? '0' : '') + date.getMonth()
let yyyy = date.getFullYear()
let citation = {"bob": ${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <i>Bokmålsordboka.</i> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (hentet ${dd}.${mm}.${yyyy}).`,
"nob":${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <i>Nynorskordboka.</i> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (henta ${dd}.${mm}.${yyyy}).`
let citation = {"bob": ${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Bokmålsordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (hentet ${dd}.${mm}.${yyyy}).`,
"nob":${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Nynorskordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (henta ${dd}.${mm}.${yyyy}).`
}[this.article.dictionary]
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment