Commit 4e7da92a authored by Henrik Askjer's avatar Henrik Askjer
Browse files

tweak citation dialog

parent be6845cf
...@@ -17,7 +17,7 @@ ...@@ -17,7 +17,7 @@
<v-card rounded="0" class="info-card"> <v-card rounded="0" class="info-card">
{{{"nn": "Ønskjer du å sitere denne artikkelen i Nynorskordboka, rår vi deg til å gje opp når artikkelen vart henta (lesen), t.d. slik:", {{{"nn": "Ønskjer du å sitere denne artikkelen i Nynorskordboka, rår vi deg til å gje opp når artikkelen vart henta (lesen), t.d. slik:",
"bm": "Ønsker du å sitere denne artikkelen i Bokmålsordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble hentet (lest), f.eks. slik:"}[this.article.dictionary]}}<br/> "bm": "Ønsker du å sitere denne artikkelen i Bokmålsordboka, anbefaler vi å oppgi når artikkelen ble hentet (lest), f.eks. slik:"}[this.article.dictionary]}}<br/>
<span id = "citation" class = "highlighted" v-html="this.create_citation()"/> <div id = "citation" v-html="this.create_citation()"/>
<v-btn fixed depressed x-small class="toolbar-button" rounded tabindex="0" @click="copy_citation"><br> <v-btn fixed depressed x-small class="toolbar-button" rounded tabindex="0" @click="copy_citation"><br>
<v-icon x-small icon>content_copy</v-icon> Kopier <v-icon x-small icon>content_copy</v-icon> Kopier
</v-btn> </v-btn>
...@@ -64,9 +64,9 @@ export default { ...@@ -64,9 +64,9 @@ export default {
let dd = (date.getDate() < 10? '0' : '') + date.getDate() let dd = (date.getDate() < 10? '0' : '') + date.getDate()
let mm = (date.getMonth() < 10? '0' : '') + date.getMonth() let mm = (date.getMonth() < 10? '0' : '') + date.getMonth()
let yyyy = date.getFullYear() let yyyy = date.getFullYear()
let link = this.create_link()
let citation = {"bm": ${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Bokmålsordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (hentet ${dd}.${mm}.${yyyy}).`, let citation = {"bm": ${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Bokmålsordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. &lt;<a href='${link}'>${link}</a>&gt; (hentet ${dd}.${mm}.${yyyy}).`,
"nn":${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Nynorskordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. <${this.create_link()}> (henta ${dd}.${mm}.${yyyy}).` "nn":${this.article.lemmas[0].lemma}». I: <em>Nynorskordboka.</em> Språkrådet og Universitetet i Bergen. &lt;<a href='${link}'>${link}</a>&gt; (henta ${dd}.${mm}.${yyyy}).`
}[this.article.dictionary] }[this.article.dictionary]
...@@ -111,5 +111,11 @@ export default { ...@@ -111,5 +111,11 @@ export default {
padding-top: 24px; padding-top: 24px;
} }
#citation {
padding: 10px;
background-color: var(--v-button-base) !important;
margin-bottom: 3px;
}
</style> </style>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment