Skip to content

Answer with custom error when 404 cause by wrong path

Petr.Kalashnikov requested to merge bottint-142 into master

APIet til clienten ser ut å svare med 404 bare hvis stien er feil. Ved manglende data, får vi et gyldig med tomt svar. Situasjonen når APIet svarer med 403 med feile argumenter for en rekke endepunkter er ikke rørt her.

Merge request reports