Commit be43afe3 authored by Oyvind.Gjesdal's avatar Oyvind.Gjesdal
Browse files

Merge branch '12-legg-inn-sommermelding-i-marcus' into 'master'

Resolve "Legg inn sommermelding i marcus"

Closes #12

See merge request !10
parents fc13f05a c5beb723
......@@ -209,7 +209,7 @@
<div class="row">
<div style="width: 80%; margin: auto; margin-bottom: 70px; margin-top: 30px;">
<!-- <div class="alert alert-warning"><p><i class="fa fa-warning"></i> På grunn av koronatiltak er Billedsamlingens lesesal for tiden stengt. Billedsamlingen er også på flyttefot og samlingene blir for tiden pakket ned. Det vil derfor være reduser tilgang til Billedsamlingens arkiv og ikke høyoppløselige bildefiler ut 2020.</p></div> -->
<div class="alert alert-warning"><p><i class="fa fa-warning"></i> Billedsamlingen holder sommerlukket mellom 03.07. og 08.08. Siste frist for bestilling av bilder før sommerlukking er 25.06.2021 </p></div>
<!--<div class="alert alert-danger" role="alert"><strong>Søket er utilgjengelig.</strong> Marcus har tekniske problemer og vi jobber med å fikse de. Søket er forhåpentligvis snart tilbake!</div>-->
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment