Commit c03391ab authored by ØyvindG's avatar ØyvindG
Browse files

oppdatert dokumentasjon

parent 0fabd3d3
# Script for å håndtere OWL 2 -> OWL 1 og Protege 3.5
Kjør init.sh fra onto-momayo mappen for å legge inn hooks på post-commit og merge. En vil da oppdatere ontology fra owl 2 når en puller eller selv commiter.
Kjør `init.sh` fra onto-momayo mappen for å legge inn hooks på post-commit og merge. En vil da oppdatere ontology fra owl 2 når en puller eller selv commiter.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment