Commit 45b12739 authored by Henrik Askjer's avatar Henrik Askjer
Browse files

update privacy text

parent 5dbe234c
......@@ -1538,7 +1538,7 @@ The Norwegian Language Collections at the University of Bergen Library have a nu
</details>
<details>
<summary><h2>Personvern</h2></summary>
<p>Ordbøkene bruker ikke informasjonskapsler (cookies), men lagrer brukerinnstillinger lokalt i nettleseren (local storage) uten å sende denne informasjonen til vår server. Søkeord logges på serveren, men dette bruker vi kun til å lage søkestatistikk. Vi henter ikke ut IP-adresser eller annen informasjon som kan knytte søkeordene til bestemte brukere. Vi benytter en Nginx-webserver der loggene overskrives etter en stund, slik at IP-adressene ikke lagres permanent noe sted.</p>
<p>Ordbøkene bruker ikke informasjonskapsler (cookies), men lagrer brukerinnstillinger lokalt i nettleseren (local storage) uten å sende denne informasjonen til vår server. Søkeord logges på serveren, men dette bruker vi kun til å lage søkestatistikk. Vi benytter en Nginx-webserver der loggene overskrives etter en stund, slik at IP-adressene ikke lagres permanent noe sted. Vi logger også bruken enkelte funksjoner på nettsiden med plausible.io, som ikke lagrer IP-adresser eller annen informasjon som kan knytte bruksstatistikken til bestemte brukere.</p>
</details>
</Article>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment