Commit ff5de3c5 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 7ef13911
......@@ -37,7 +37,7 @@ Her samler vi feil i guiden som vi oppdager underveis.
### Steg 2 (tegne brettet)
- Det er en logisk feil i `drawChess` -metoden i `SampleView` som ikke lar seg oppdage så lett når det tilfeldigvis er like mange rader som kolonner, men som kommer til uttrykk dersom man kopierer idéene til `drawBoardWithRightBottomPadding` i `TetrisView`. På linje 112 står det `int tileX = x + row * width / 8;`, men her skulle det stått `int tileX = x + col * width / 8;`. På samme måte bør `row` og `col` byttes om på de neste tre linjene også. Prinsipp: alle regnestykker som omhandler oppover/nedover bruker {y, row, height, ows}, mens regnestykker som omhandler høyre/venstre bruker begrepene {x, col, width}.
- Det er en logisk feil i `drawChess` -metoden i `SampleView` som ikke lar seg oppdage så lett når det tilfeldigvis er like mange rader som kolonner, men som kommer til uttrykk dersom man kopierer idéene til `drawBoardWithRightBottomPadding` i `TetrisView`. På linje 112 står det `int tileX = x + row * width / 8;`, men her skulle det stått `int tileX = x + col * width / 8;`. På samme måte bør `row` og `col` byttes om på de neste tre linjene også. Prinsipp: alle regnestykker som omhandler oppover/nedover bruker {y, row, height}, mens regnestykker som omhandler høyre/venstre bruker begrepene {x, col, width}.
### Steg 3 (tegne brikken)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment