Commit de667885 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 6d8f3d9d
......@@ -7,6 +7,8 @@ Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til.
# Ekstra tips
Vi samler her tips og hint som vi oppdager underveis har verdi for flere.
Et UML-diagram av Torstein sin eksempel-løsning: [tetris-uml.pdf](./tetris-uml.pdf). Merk at (som klassediagrammer flest) er det mye som er utelatt, men et subjektivt utvalg av de viktigste feltvariablene, metodene og sammenhengene er inkludert. Det er forsøkt at utgående piler til høyre er "har" -forhold ("A har en B"), mens utgående piler oppover er et "er" -forhold via arv eller implementasjon av grensesnitt ("A er en B").
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment