Commit cc963db6 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent de667885
......@@ -12,7 +12,7 @@ Vi samler her tips og hint som vi oppdager underveis har verdi for flere.
Et UML-diagram av Torstein sin eksempel-løsning: [tetris-uml.pdf](./tetris-uml.pdf). Merk at (som klassediagrammer flest) er det mye som er utelatt, men et subjektivt utvalg av de viktigste feltvariablene, metodene og sammenhengene er inkludert. Det er forsøkt at utgående piler til høyre er "har" -forhold ("A har en B"), mens utgående piler oppover er et "er" -forhold via arv eller implementasjon av grensesnitt ("A er en B").
## Steg 1 (grid)
### Steg 1 (grid)
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array samtidig vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
......@@ -26,17 +26,19 @@ AClass(int x) {
I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktøren med en "standard" verdi (i.e. `false`).
## Steg 5 (rotasjon)
### Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
# Errata
## Steg 3 (tegne brikken)
Her samler vi feil i problembeskrivelsen som vi oppdager underveis.
### Steg 3 (tegne brikken)
- Bildet som viser koordinatene har en trykkfeil på selve bildet: koordinatene skal være (2, 1), (3, 1), (3, 2) og (3, 3) (som oppgitt i teksten). På bildet er koordinatet (3, 2) oppgitt to ganger, den lengst til venstre av dem skal egentlig være (3, 1).
## Steg 5 (rotasjon)
### Steg 5 (rotasjon)
- Her gjøres en referanse til en klasse `Piece`. Det som egentlig menes er `PieceShape`.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment