Commit a8125823 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent d1b23b95
......@@ -35,6 +35,10 @@ I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktør
Her samler vi feil i guiden som vi oppdager underveis.
### Steg 2 (tegne brettet)
- Det er en logisk feil i `drawChess` -metoden i `SampleView` som ikke lar seg oppdage så lett når det tilfeldigvis er like mange rader som kolonner, men som kommer til uttrykk dersom man kopierer idéene til `drawBoardWithRightBottomPadding` i `TetrisView`. På linje 112 står det `int tileX = x + row * width / 8;`, men her skulle det stått `int tileX = x + col * width / 8;`. På samme måte bør `row` og `col` byttes om på de neste tre linjene også.
### Steg 3 (tegne brikken)
- Bildet som viser koordinatene har en trykkfeil på selve bildet: koordinatene skal være (2, 1), (3, 1), (3, 2) og (3, 3) (som oppgitt i teksten). På bildet er koordinatet (3, 2) oppgitt to ganger, den lengst til venstre av dem skal egentlig være (3, 1).
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment