Commit a013c391 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 09dbc7a4
......@@ -3,3 +3,26 @@
Denne oppgaven har vi allerede fork'et for deg. Du kan finne din kopi her: [https://git.app.uib.no/ii/inf101/22v/assignments/](https://git.app.uib.no/ii/inf101/22v/assignments/).
Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til. Dersom du ikke finner din kopi av semesteroppgave 1 på linken over, gi beskjed til Sondre Bolland så fort som mulig.
# Ekstra tips
## Steg 1
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
- Tips: en klasse kan ha to konstruktører, så lenge signaturene (altså hvilke typer parametrene har) er ulike. Det er mulig å kalle én konstruktør fra en annen. For eksempel, en klasse `AClass` kan ha en konstruktør `AClass(int, boolean)` og en annen konstruktør `AClass(int)`. Den sistnevnte konstruktøren kan for eksempel implementeres slik:
```java
AClass(int x) {
this(x, false);
}
```
I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktøren med en "standard" verdi (i.e. `false`).
# Errata
## Steg 3
- Bildet som viser koordinatene har en trykkfeil på selve bildet: koordinatene skal være (2, 1), (3, 1), (3, 2) og (3, 3) (som oppgitt i teksten). På bildet er koordinatet (3, 2) oppgitt to ganger, den lengst til venstre av dem skal egentlig være (3, 1).
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment