Commit 93ec7f5c authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 72057541
......@@ -65,6 +65,19 @@ for (CoordinateItem<Tile> coordinateItem : this.tetrisViewableObjektSomRepresent
}
```
### Steg 3 (tegne brikken)
- For å opprette static final PieceShape S, må vi kalle på konstruktøren for å opprette et objekt. For eksempel:
```java
static final PieceShape S = new PieceShape(
new Tile('s', Color.GREEN),
new boolean[][] {
{ false, true, true },
{ true, true, false }
}
);
```
### Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment