Commit 82bfb9f7 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent ff5de3c5
......@@ -4,6 +4,10 @@ Denne oppgaven har vi allerede fork'et for deg. Du kan finne din kopi her: [http
Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til. Dersom du ikke finner din kopi av semesteroppgave 1 på linken over, gi beskjed til Sondre Bolland så fort som mulig.
Her finner du:
- [Ekstra tips](#ekstra-tips)
- [Errata](#errata) (feil i guiden og boilerplate-kode)
# Ekstra tips
......@@ -26,6 +30,18 @@ AClass(int x) {
I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktøren med en "standard" verdi (i.e. `false`).
### Steg 2 (tegne brettet)
- `TetrisBoard` skal utvide klassen `Grid<Tile>`. Konstruktører blir ikke automatisk arvet på samme måte som feltvariabler og metoder, så det vil være behov for en konstruktør i TetrisBoard. Denne bør kalle på konstruktøren til Grid, ved å kalle metoden `super`. For eksempel:
```java
TetrisBoard(int rows, int cols) {
super(rows, cols, null);
}
```
Dette vil gjøre at konstruktøren til Grid blir utført.
### Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment