Commit 72057541 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 9cd2a74d
......@@ -57,7 +57,7 @@ TetrisModel( ... ) {
- Når brettet skal tegnes, gjelder det å vite hvilken farge som skal tegnes hvor på brettet. Dette er tilgjengelig i TetrisView via metoden som returnerer en `Iterable<CoordinateItem<Tile>>`. Dersom metoden som returnerer en slik er kalt *tilesInBoard*, kan vi se igjennom alle flisene på brettet slik:
```java
for (CoordinateItem<Tile> coordinateItem : this.mittNavnPåEtTetrisViewableObjektSomRepresentererModellenSomSkalTegnes.tilesInBoard()) {
for (CoordinateItem<Tile> coordinateItem : this.tetrisViewableObjektSomRepresentererModellenSomSkalTegnes.tilesInBoard()) {
int row = coordinateItem.coordinate.row;
int col = coordinateItem.coordinate.col;
Tile tile = coordinateItem.item;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment