Commit 6d8f3d9d authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 6f9bf48d
......@@ -4,8 +4,12 @@ Denne oppgaven har vi allerede fork'et for deg. Du kan finne din kopi her: [http
Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til. Dersom du ikke finner din kopi av semesteroppgave 1 på linken over, gi beskjed til Sondre Bolland så fort som mulig.
# Ekstra tips
Et UML-diagram av Torstein sin eksempel-løsning: [tetris-uml.pdf](./tetris-uml.pdf). Merk at (som klassediagrammer flest) er det mye som er utelatt, men et subjektivt utvalg av de viktigste feltvariablene, metodene og sammenhengene er inkludert. Det er forsøkt at utgående piler til høyre er "har" -forhold ("A har en B"), mens utgående piler oppover er et "er" -forhold via arv eller implementasjon av grensesnitt ("A er en B").
## Steg 1 (grid)
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array samtidig vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment