Commit 61b4df28 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent a013c391
......@@ -6,7 +6,7 @@ Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til.
# Ekstra tips
## Steg 1
## Steg 1 (grid)
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
......@@ -20,9 +20,17 @@ AClass(int x) {
I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktøren med en "standard" verdi (i.e. `false`).
## Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen og uten å drifte etter fire tastetrykk.
# Errata
## Steg 3
## Steg 3 (tegne brikken)
- Bildet som viser koordinatene har en trykkfeil på selve bildet: koordinatene skal være (2, 1), (3, 1), (3, 2) og (3, 3) (som oppgitt i teksten). På bildet er koordinatet (3, 2) oppgitt to ganger, den lengst til venstre av dem skal egentlig være (3, 1).
## Steg 5 (rotasjon)
- Her gjøres en referanse til en klasse `Piece`. Det som egentlig menes er `PieceShape`.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment