Commit 58dcdd5f authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 74736802
......@@ -8,7 +8,7 @@ Det er noen få studenter vi ikke har klart å få tak i riktig brukernavn til.
## Steg 1 (grid)
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
- Tips: ikke benytt en native array (f. eks. `T[][]`) for å representere grid'et. Generics og native array samtidig vil generere warnings, og du mister typesikkerhet. I stedet bør du benytte en List, for eksempel `ArrayList<ArrayList<T>>`.
- Tips: en klasse kan ha to konstruktører, så lenge signaturene (altså hvilke typer parametrene har) er ulike. Det er mulig å kalle én konstruktør fra en annen. For eksempel, en klasse `AClass` kan ha en konstruktør `AClass(int, boolean)` og en annen konstruktør `AClass(int)`. Den sistnevnte konstruktøren kan for eksempel implementeres slik:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment