Commit 39f0bbd6 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 1a28fdda
......@@ -42,6 +42,8 @@ TetrisBoard(int rows, int cols) {
Dette vil gjøre at konstruktøren til superklassen (altså Grid) blir utført.
- I guiden står det at vi skal opprette en metode som returnerer en `Iterable<CoordinateItem<Tile>>`. Merk at en *Iterable* ikke er det samme som en *Iterator*. Guiden spesifiserer ikke hva metoden skal hete, men kall den gjerne noe som beskriver *hva* som itereres over. I Torstein sitt løsningsforslag (se [uml](./tetris-uml.pdf)) kaller han den `tilesOnTheBoard`.
### Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
......@@ -58,6 +60,7 @@ Her samler vi feil i guiden som vi oppdager underveis.
### Steg 3 (tegne brikken)
- Bildet som viser koordinatene har en trykkfeil på selve bildet: koordinatene skal være (2, 1), (3, 1), (3, 2) og (3, 3) (som oppgitt i teksten). På bildet er koordinatet (3, 2) oppgitt to ganger, den lengst til venstre av dem skal egentlig være (3, 1).
- På slutten av avsnittet om PieceShape er det gjort en referanse til en klasse `Piece`. Det som menes er `PieceShape`.
### Steg 5 (rotasjon)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment