Commit 332675ab authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 53241630
......@@ -89,7 +89,7 @@ static final PieceShape S = new PieceShape(
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
- For å få rotasjonen til å være *rundt sentrum* av brikken, finnes det flere metoder å gjøre det på. En relativt enkel metode går ut på følgende:
- I PositionedPiece lar vi feltvariabelen som holder posisjonen representere den midterste brikken, og *ikke* hjørnet oppe til venstre. Dette betyr at *iterator* -metoden til PositionedPiece endres: der koordinatene som itereres gjennom tidligere var summen av posisjonen internt i fasongen og posisjonen til brikken som helhet, trekker vi nå *i tillegg* fra halvparten av brikkens høyde/bredde når vi regner ut rad/kolonne.
- I PositionedPiece lar vi feltvariabelen som holder posisjonen representere den midterste flisen i brikken, og *ikke* hjørnet oppe til venstre. Dette betyr at *iterator* -metoden til PositionedPiece endres: der koordinatene som itereres gjennom tidligere var summen av posisjonen internt i fasongen og posisjonen til brikken som helhet, trekker vi nå *i tillegg* fra halvparten av brikkens høyde/bredde når vi regner ut rad/kolonne.
- I PositionedPieceFactory vil brikkenes initielle posisjon regnes ut på en annen måte. Brikkens kolonne blir enklere, ved at det kun brukes samme verdi som man fikk da setCenterColumn ble kalt. Brikkens rad blir nå halvparten av brikkens høyde i stedet for 0.
- Det vil nå ikke være behov for å reposisjonere brikken i det hele tatt under rotasjon.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment