Commit 3071fcd5 authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 39f0bbd6
......@@ -42,7 +42,7 @@ TetrisBoard(int rows, int cols) {
Dette vil gjøre at konstruktøren til superklassen (altså Grid) blir utført.
- I guiden står det at vi skal opprette en metode som returnerer en `Iterable<CoordinateItem<Tile>>`. Merk at en *Iterable* ikke er det samme som en *Iterator*. Guiden spesifiserer ikke hva metoden skal hete, men kall den gjerne noe som beskriver *hva* som itereres over. I Torstein sitt løsningsforslag (se [uml](./tetris-uml.pdf)) kaller han den `tilesOnTheBoard`.
- I guiden står det at vi skal opprette en metode som returnerer en `Iterable<CoordinateItem<Tile>>`. Merk at en *Iterable* ikke er det samme som en *Iterator*. Guiden spesifiserer ikke hva metoden skal hete, men kall den gjerne noe som beskriver *hva* som itereres over. I Torstein sitt løsningsforslag (se [uml](./tetris-uml.pdf)) kaller han den `tilesInBoard`.
### Steg 5 (rotasjon)
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment