Commit 0fa9c59e authored by Torstein Strømme's avatar Torstein Strømme
Browse files

Update README.md

parent 58dcdd5f
......@@ -22,7 +22,7 @@ I eksempelet gjør den andre konstruktøren et kall til den første konstruktør
## Steg 5 (rotasjon)
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen og uten å drifte etter fire rotasjoner.
- Det finnes ulike standarder for hvordan brikken skal rotere, og avhengig av hvordan man implementerer `PieceShape`, kan noen former for rotasjon være enklere å implementere. Dersom `boolean[][]` som representerer fasongen i PieceShape alltid er kvadratisk, vil det ikke være nødvendig å flytte brikken tilbake til "sentrum" i rotasjonssteget. Ulempen er at vi må gjøre litt mer arbeid for å sikre at brikken plasseres øverst på brettet når den blir laget. Begge varianter vil bli godtatt, så lenge rotasjonen fremstår som pen (rundt ca midten av seg selv) og uten å drifte etter fire rotasjoner.
# Errata
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment